Պետ. պատվեր

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ

Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ

 

Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ,այդ թվում`

հղիության ախտաբանության ծառայություններ

Գինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ

 

Հավելված
ՀՀ
առողջապահության նախարարի 21.12. 2010 թ
N 2079-Ա հրամանով


 

ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ


Սույն չափորոշիչում ընդգրկված են այն հիվանդությունները և վիճակները, որոնց ժամանակ բնակչության բոլոր խավերի համար բուժօգնությունը և սպասարկումը իրականացվում է անվճար, իսկ որոշ տեսակների գծով` համավճարի սկզբունքով:

Ց Ա Ն Կ
Անհետաձգելի
բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների /18 տարեկան և բարձր տարիքի անձանց համար/


I.
Վերակենդանացման միջոցառումներ և ինտենսիվ թերապիա պահանջող հիվանդություններ և վիճակներ


 

 1. Շոկային վիճակներ, 2-րդ և ավելի աստիճանի
 2. Կոմատոզ վիճակներ
 3. Դիաբետիկ կոմա /հիպոգլիկեմիկ/
 4. Սուր շնչական անբավարարություն 2-րդ աստիճանի և բարձր
 5. Սրտի փորոքների ֆիբրիլյացիա և թրթռոց /տախիսիստոլիկ ձև/, սրտի կանգ
 6. Էկզոգեն թունավորումներ (ալկոհոլային` մինչև 2 օրվա գնով, կենդանիների խայթոցից, դեղորայքային և քիմիական նյութերով թունավորումներ
 7. Էպիլեպտիկ ստատուս, գիտակցության կորուստով
 8. Ծանր աստիճանի պրեէկլամպսիա և էկլամպսիա
 9. Տարբեր տեսակի էմբոլաիաներ, HELLP սինդրոմ
 10. Սրտամկանի սուր ինֆարկտ
 11. Ինսուլտ /հեմոռագիկ, իշեմիկ/
 12. Պոլիտրավմա /խոշոր ոսկրերի և/կամ ներքին օրգանների համակցված վնասվածքներ/

 

II. Անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող վիճակներ և հիվանդություններ*


 

 1. Շիճուկային հիվանդություն
 2. Սուր թրոմբոզներ և թրոմբոէմբոլիաներ (բացառությամբ թութքի) /միայն վիրահատական միջամտությամբ ավարտված դեպքերը /
 3. Գիյեն-Բարեի սուր պոլինեյրոպաթիա` պարալիչի զարգացումով
 4. Ինսուլտ /հեմոռագիկ, իշեմիկ/
 5. Սրտամկանի սուր ինֆարկտ
 6. Սուր երիկամային անբավարարություն
 7. Գլաուկոմայի սուր նոպա (ներակնային ճնշումը 40 մմ սնդ. սյուն և ավելի)
 8. Ցանցաթաղանթի կենտրոնական անոթների սուր անանցանելիություն
 9. Տեսողական օրգանի վնասվածքներ, ակնախնձորակի ամբողջականության խախտում
 10. Պնևմոթորաքս / սպոնտան և վնասվածքային/
 11. Սեպսիս /արյան ցանքսով հաստատված/
 12. Տարածուն պերիտոնիտ,
 13. Խոռոչավոր օրգանների թափածակում
 14. Սուր որովայն (օղակված ճողվածք, տարածուն պերիտոնիտ, /միայն ՀՀ մարզերի բուժհաստատություններում/)
 15. Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություն-ներ, /բացառությամբ քթային արյունահոսությունների և թութքի/, տարածուն հեմատոմաներ, ներանոթային տարածուն մակարդման/ ДВС / համախտանիշ
 16. Ոսկրերի կոտրվածքներ / փակ և բաց/՝ բեկորների տեղաշարժով (ողնաշարի ոսկրեր, կոնքի ոսկրեր, բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, մեծ ոլոք, կրծոսկր,վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր)
 17. Գանգուղեղային (գլխուղեղի սալջարդ) և ողնուղեղի վնասվածքներ
 18. Թափանցող վնասվածքներ՝ կրծքավանդակի, որովայնի, կոնքի օրգանների, գլխուղեղի, ողնուղեղի վնասվածքներով
 19. Պոլիտրավմա /խոշոր ոսկրերի և/կամ ներքին օրգանների համակցված վնասվածքներ/
 20. Մարմնի արտաքին ծածկույթի այրվածքներ՝ 1-ին աստիճանի՝ մարմնի 50 տոկոսից ավել մակերեսով, 2-րդ աստիճանի՝ մարմնի 10 տոկոսից ավելի մակերեսով, 3-րդ, 4- րդ աստիճանների այրվածքներ՝ մարմնի 1 տոկոս և ավելի մակերեսով
 21. Սուր հեմոլիտիկ կրիզներ, սակավարյունու-թյուն (Hb-60 գ/լ և պակաս կամ էրիթրոցիտների քանակը=1.7x 1012/լ և պակաս)
 22. Անոթային անևրիզմաների պատռվածքներ և շերտազատումներ
 23. Ձվարանի ապոպլեքսիա
 24. Արտարգանդային հղիություն
 25. Բշտիկային զանգված, խորիոնէպիթելիոմա
 26. Արգանդային արյունահոսություններ տարբեր էթիոլոգիաների (արգանդի միոմա, պոլիպ, պոլիպոզ, արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքներ)
 27. Միոմատոզ հանգույցի, ձվարանի ուռուցքների, ուռուցքանման և թարախային գոյացությունների տոտիկի ոլորում, պատյանի պատռում, հանգույցի նեկրոզ, ծնվող ենթալորձային միոմատոզ հանգույց
 28. Մանկաբարձական սեպսիս


Սոց խմբեր
 

 1. ընտանեկան անապահովության գնահատման համակարգում ընդգրկված, ընտանիքի անապահովության 36 և ավելի միավոր ունեցող նպաստառուներ՝ տեղեկանք, տրված սոցիալական ծառայության բաժինների կողմից.
 2. 1-ին, 2-րդ և 3-րդ խմբի հաշմանդամներ՝ հաշմանդամության վկայական, տրված կենսաթոշակ նշանակող մարմնի կողմից.
 3. Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված անձինք՝ համապատասխան վկայական, տրված զինկոմիսարիատի կողմից.
 4. ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհվածների ընտանիքի անդամներ՝ համապատասխան տեղեկանք, տրված ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից.
 5. Չեռնոբիլի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ՝ համապատասխան վկայական տրված զինկոմիսարիատի կողմից.
 6. բռնադատվածներ՝ բռնադատվածի վկայական, տրված ՀՀ ոստիկանության կողմից.
 7. բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովներում քննվողներ՝ բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի /ԲՍՓՀ/ կողմից տրված ուղեգիր.
 8. նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձինք՝ ուղեգիր, տրված տարածքային զինկոմիսարիատի կողմից.
 9. զինծառայողներ և նրանց ընտանիքի անդամներ՝ ուղեգիր, տրված համապատասխան գերատեսչական բժշկական ծառայության կողմից.
 10. ժամկետային ծառայության զորակոչված զինծառայողների ընտանիքի անդամներ՝ համապատասխան տարածաշրջանային զինկոմիսարիատի տեղեկանքի հիման վրա տեղամասային պոլիկլինիկայի կողմից տրված ուղեգիր՝ տնօրենի հաստատմամբ.
 11. ձերբակալվածներ և ազատազրկման դատապարտվածներ՝ համապատասխան գերատեսչության միջնորդագրի հիման վրա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված ուղեգիր.
 12. ծերանոցներում խնամվողներ՝ համապատասխան հիմնարկի կողմից տրված տեղեկանք .
 13. վերարտադրողական տարիքի կանայք հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան շրջանում` ծննդօգնության հաստատությունների և կանանց կոնսուլտացիայի կողմից տրված համապատասխան բժշկական փաստաթուղթ.
 14. թրաֆիկինգի զոհերը՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջնորդագրի հիման վրա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված ուղեգիր.

5. Անձը և համապատասխան սոցիալական կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները կցվում են հիվանդության պատմագրին, «բացառությամբ այն անհետաձգելի դեպքերի, երբ հիվանդի մոտ բացակայում են անձը հաստատող փաստաթղթերը»

Օնլայն հայտ

 

ԿԱՊ

Հասցե. ՀՀԳեղարքունիքի մարզ ք. Մարտունի Գետափնյա2/18

Ֆաքս. (0262 4 30 27 )

Էլ.հասցե Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript

Կանանց կոնսուլտացիա ` 0262 4 30 27

Ընդունարան` 0262 4 27 52

 

 

Հերթագրման մասին

Ձև N 1

 

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԳՐՄԱՆ

 

 

NN
ը/կ

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Բնակության
վայրը

Ախտորոշումը

Ուղեգրող
կազմակերպության
անվանումը

Դիմելու
ամսաթիվը

Նախատեսվող
ընդունման
ամսաթիվը

Այլ նշումներ

 

  -

-

-

-

-

-

-

 

Ձև N 2

Բժշկական կազմակերպության անվանումը

,,Մարտունու Ծննդատուն,,ՊՓԲԸ

Հ Ե Ր Թ Ա Գ Ր Մ Ա Ն Թ Ե Ր Թ Ի Կ N ______

Ամսաթիվը ______________________

Ազգանունը, անունը ______________________________________________

Բնակության վայրը_________________________________________________

Նախատեսվող ընդունման ամսաթիվը ______________________________

Հիվանդը կամ նրա հարազատը ____________________________________

  (ստորագրությունը)

Բժշկական կազմակերպության ղեկավար _______________________________

  (ստորագրությունը)

Կ.Տ.

_________________________________________________________________________

կտրման գիծը

  Հիվանդին տրվող կտրոն

Բուժհաստատության անվանումը

____________________________________________________________

 

Հ Ե Ր Թ Ա Գ Ր Մ Ա Ն Թ Ե Ր Թ Ի Կ N ____

 

Ամսաթիվը ______________________

Ազգանունը, անունը __________________________________________________

Բնակության վայրը____________________________________________________

Նախատեսվող ընդունման ամսաթիվը __________________________________

 

Հիվանդը կամ նրա հարազատը ____________________________________

  (ստորագրությունը)

Բժշկական կազմակերպության ղեկավար _______________________________

  (ստորագրությունը)

 

 

 

Պետպատվեր

      Ð ² Þ ì ² ð Î   Հավելված 2 հասստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարի ՙ17 փետրվարի՚2014թ թիվ 278-Ա հրամանով
      2014 թվականի պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման ծավալների      
      سñïáõÝáõ ÍÝݹ³ïáõÝ ö´À    
      բուժհաստատության անվանունը      
            (Հազ.դրամ)
Խումբ Դաս Ծրագիր Ծրագրի անվանումը 2014 թվականի սահմանափակված տարեկան բյուջեի Պայմանագրային գումարի առավելագույն սահման
Հաշվարկված սահմանափակ բյուջեի ծավալ Պայմանագրային գումար
Ա Բ Գ Դ 1 2 3 (2x1.1)
3     Հիվանդանոցային ծառայություններ, որից 155 138,1 155 138,1 170 651,9
  1   Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ, այդ թվում 489,0 489,0 537,9
    1 Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ      
    2 Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ      
    3 Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ 489,0 489,0 537,9
  2   Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ, այդ թվում 0,0 0,0 0,0
    1 Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության ծառայություններ      
    2 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ      
    3 Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ      
    4 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության և խնամքի ծառայություններ      
    5 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության և բժշկական օգնության ծառայություններ      
  3   Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ, այդ թվում 154 649,1 154 649,1 170 114,0
    1 Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ 152 024,9 152 024,9 167 227,4
    2 Գինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 2 624,2 2 624,2 2 886,6
    3 Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ      

Ծանոթություն

-16.12-31.12.2013թ. ժամանակաշրջանում գործել է 2013թ.-ի ֆինանսավորման մեխանիզմները և գները

Պատվիրատու ՝                                                                                                                    կատարող՝

ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի                                   Տնօրեն ՝

ղեկավար՝

                                                    Ս. Քրմոյան

Կ.Տ                                                                                                                                       Կ.Տ

<18><փետրվար> 2014թ.                                                                                               <18><փետրվար> 2014թ.

ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի ՊԱԳ-ի պետ՝ Ս. Ծատուրյան

ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի ՊԱԳ-Ա. Դավթյան


 

Հետադարձ կապ

Հասցե : ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ

ք. Մարտունի Գետափնյա 2/18

Կանանց կոնսուլտացիա :
Հեռ.0262 4 30 27

Ընդունարան` հեռ: 0262 4 27 52

Էլ-փոստ : Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript